Política de privadesa

Condicions legals i de privadesa
POLÍTICA DE PRIVADESA DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant RGPD), t’informem que les dades facilitades lliurement i voluntàriament pels seus usuaris al web https://mrpdelgarraf.blogspot.com seran tractades per l’entitat:

1.- IDENTITAT I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE

Moviment de Renovació Pedagògica del Garraf
CIF: G61579157
Adreça postal: carrer de l'Aigua , 203-205, 08800 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona);
Adreça de correu electrònic: mrpdelgarraf@gmail.com

2.- DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Adreça de correu electrònic: mrpdelgarraf@gmail.com

3.- FINALITATS DEL TRACTAMENT I BASE JURÍDICA

Des del Moviment de Renovació Pedagògica del Garraf (en endavant el Moviment) podem tractar les teves dades de caràcter personal per a les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens les hagis facilitat:

I – Gestionar el procés de registre com a soci/a, així com gaudir de tots els avantatges de ser soci/a del Moviment.

II – Participar en les activitats, tallers, xerrades i altres events organitzats pel Moviment.

III – Gestionar les altes i l’enviament a l’usuari d’informació d’utilitat o interès relativa a xerrades,formacions,visites a centres, tertúlies pedagògiques, i altres activitats, així com documentació de diversa naturalesa.

IV – En cas que l’usuari accepti la instal·lació de les cookies, pròpies i de tercers al seu equip mitjançant la navegació en aquest web, seria possible utilitzar la informació proporcionada per aquestes per a l’elaboració de perfils i l’ús del web sobre la base de la navegació i l’historial de visites de l’usuari, per tal d’oferir-li continguts, formacions,etc. d’una forma més personalitzada. No obstant això, en cap moment serà objecte de decisions basades únicament en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre l’usuari i la seva persona.

V – I en general, dur a terme totes les actuacions necessàries per poder donar resposta als diferents tràmits i accions que l’usuari realitzi durant la navegació i interacció al nostre web, així com les obligacions legals que se’n derivin.

La base legal per al tractament de les seves dades de les finalitats I i II és l’execució del contracte corresponent.

La base legal de l’enviament de comunicacions comercials (III) a usuaris que no siguin sòcies ni socis del Moviment és el consentiment previ sol·licitat, el qual pot ser revocat en qualsevol moment.

L’elaboració de perfils i l’oferta de productes i serveis a sòcies i socis (V) té com a base legal la satisfacció de l’interès legítim del Moviment, reconegut pel mateix RGPD, el qual permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal. No obstant això, et recordem que tens dret a oposar-te a aquest tractament de les teves dades, i que pots fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquestes condicions.

En cada un dels formularis de recollida de dades d’aquest lloc web es requereix, amb caràcter previ, el consentiment exprés de l’usuari.

Per tal de donar resposta a les sol·licituds d’informació i altres tràmits de l’usuari, aquest estarà obligat a facilitar les seves dades de contacte. En cas contrari, no podem garantir-li una resposta adequada. De la mateixa manera, en qualsevol moment l’usuari podrà revocar el consentiment, mitjançant un correu electrònic amb l’assumpte “baixa” al correu mrpdelgarraf@gmail.com.

L’usuari garanteix i respondrà del fet que les dades aportades siguin veritables, exactes, completes i actualitzades, així com de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’usuari garanteix que ha informat aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document, i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades al Moviment de Renovació Pedagògica del Garraf per als fins assenyalats.

 El Moviment de Renovació Pedagògica del Garraf es reserva el dret a excloure dels serveis registrats qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions que corresponguin en dret.  El Moviment de Renovació Pedagògica del Garraf podrà utilitzar el fitxer de dades d’usuaris per informar de modificacions en el servei. En cap cas es podrà comunicar o cedir les dades a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’usuari.
 
4.- DESTINATARI DE LES DADES

El destinatari de les seves dades serà el Moviment de Renovació Pedagògica del Garraf, que garanteix en tot moment la privadesa d’aquestes dades i es comprometen a custodiar-les per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

5.- CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les teves dades de caràcter personal es conservaran durant el termini legal corresponent segons el tipus de tractament d’aquest web que seleccionis. En aquest sentit:

    Les dades per a la gestió de la relació amb el soci/a i el cobrament de la quota es conservaran durant tot el temps que el contracte sigui vigent. Un cop finalitzada aquesta relació, si és el cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.
    
    Les dades per a la gestió de les dades dels sòcies i socis es conservaran mentre duri la seva vinculació amb el Moviment, i, un cop finalitzada, fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de l’esmentada gestió, d’acord amb la legislació aplicable.
    
    Les dades per a l’enviament dels butlletins informatius i les comunicacions comercials dels nostres tallers, xerrades i d'altres events seran conservades indefinidament fins que l’usuari manifesti, si escau, la seva voluntat de suprimir-les.
    
    Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds s’han de conservar durant el temps que sigui necessari per donar-hi resposta, amb un termini màxim de dotze mesos.
    
    Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres events es mantindran indefinidament, llevat que s’expressi el desig de l’usuari que siguin eliminats en qualsevol moment.

En resposta a la preocupació del Moviment de Renovació Pedagògica del Garraf per garantir la seguretat i confidencialitat de les teves dades, s’han adoptat els nivells de seguretat requerits de protecció de les dades personals i s’han implementat els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a través d’aquest lloc web.

6.- EXERCICI DE DRETS

En qualsevol moment l’usuari podrà exercir els drets d’accés a les seves dades de caràcter personal, a la rectificació de les dades inexactes, a la supressió de les dades que ja no siguin necessàries o, quan es doni algun dels altres supòsits del RGPD, a oposar-se al seu tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, així com a la limitació i portabilitat d’acord amb les condicions previstes en el RGPD, mitjançant una comunicació escrita indicant el motiu de la seva sol·licitud, juntament amb una còpia del seu DNI, dirigida a:
Moviment de Renovació Pedagògica del Garraf : carrer de l'Aigua , 203-205, 08800 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona); o mitjançant correu electrònic: mrpdelgarraf@gmail.com, indicant a l’assumpte del correu “Sol·licitud drets RGPD”.

A més, en tot moment l’usuari també té el dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o de l’Autoritat de Control competent que correspongui en cada cas.

Data de publicació de la darrera versió de la política de privadesa: 17/5/2021

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada